" /> فصل دوم رمان استاد خلافکار پارت 19 - بی بی نار
دسته‌بندی نشدهرمان ازدواج اجباریرمان بادصبارمان بی گناهیرمان خان زادهرمان خان زاده هوس بازرمان سکانس عاشقانهرمان عروس ارباب زادهرمان عقابرمان کیش و ماترمان ملکه کوچکرمان ها

فصل دوم رمان استاد خلافکار پارت ۱۹

رمان استاد دانشجو فصل دوم رمان استاد خلافکار

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از رمان فوق وارد شوید

نفس عمیقی کشید و با چهره ی کبود گفت
_من عقیم بودم!
_وقتی شک کردی به زنت و بچه ی خودت و قبول نکردی برای جفتمون تو مردی! آیلا فقط مال منه!هیچ وقت هم نمی فهمه که تو باباشی!
خواستم پیاده بشم که دستم و گرفت.
نگاهم کرد و گفت
_واسه آیلا یه جوری پدری می‌کنم که این چهار سال اصلا یادش نیاد اما تو…تقاص تک تک روزایی که منو از دخترم دور کردی و میدی هانا… تقاص تک تک لحظه هاشو…
ترسیدم ازش اما فقط نگاهش کردم و در نهایت پیاده شدم.
سرم گیج رفت اما به روی خودم نیاوردم و غریدم
_اسمم هانا نیست اگه تو تا آخر عمرت تو حسرت دخترت نسوزی
* * * *
چشمام و باز کردم و با دیدن جای خالی آیلا وحشت زده نشستم. اون بدون بیدار کردن من هیچ وقت از جاش بلند نمیشد بره.
تند بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و از بالای پله ها پایین و نگاه کردم.
دیدمش اونم در حالی که توی بغل آرمین ضعف رفته بود از خنده.
حس بدی به دلم سرازیر شد. آرمین می‌خواست اونو از من دور کنه؟
همون جا روی پله نشستم و نگاهشون کردم.
حرصم گرفت. من این بچه رو این طوری تربیت کرده بودم که راحت توی بغل این و اون بشینه و با نیم وجب قدی که داره عشوه خرکي بیاد؟
یه کم که حالم جا اومد.بلند شدم و صداش زدم.
نگاه جفت شون به من افتاد. با اخم گفتم
_بیا بالا آیلا…!
بچه پرو گفت
_تو برو مامان من و آرمین جون داریم حرف می‌زنیم یه کم دیگه میام پیشت.
ابروهام بالا پرید و گفتم
_راجع چی دارین حرف میزنین؟
باورم نمیشد که برای اجازه گرفتن به آرمین نگاه کرد و نمیدونم از نگاهش چی خوند که گفت
_خصوصیه مامان جون!

دهنم باز موند. این تا دیروز بدون اجازه ی من آب هم نمی‌خورد و حالا…
نگاهی با حرص به آرمین که لبخند محوی کنج لبش بود انداختم و رفتم بالا…!همین مونده بود دخترم و با من سر لج بندازه.
وارد اتاقم شدم و به سمت حموم رفتم. انقدر سوخته بودم که فقط آب یخ آرومم می‌کرد.
یک ربعه دوش گرفتم و لباس پوشیدم. از لج آرمین غلیظ آرایش کردم و موهامم چون از موی رنگ شده خوشش نمیومد باز گذاشتم.
پوزخندی زدم و گفتم
_من که میدونم هنوزم عاشقمی.فقط باید به خودتم ثابت بشه که من نباشم تو هیچی نیستی آرمین تهرانی!
با سر و صدایی که از بیرون اومد درو باز کردم و با دیدن کمد دخترونه ای که داشتن میاوردن بالا ابرو بالا انداختم.
یکی از کارگرا با خیرگی بهم نگاه کرد که اخمی کردم. همون لحظه آرمین از اتاق آخری بیرون اومد و با دیدن من چنان نگاه وحشتناکی بهم انداخت انگار که لخت وایستادم!
به سمتم اومد که عقب رفتم.اومد تو درو بست و غرید
_انقدر بی حیا شدی که با این وضع وایمیسی جلو اینا؟
نگاهی به سر تا پام انداختم و گفتم
_من که لباسم خوبه!
از لجش با خونسردی ادامه دادم
_خیلی پوشیده تر از لباساییه که اون ور می‌پوشیدم.
فکش قفل کرد.جلو اومد و بازوم و محکم توی دستش گرفت.

صورتم از درد در هم رفت.چنان بازوم و فشار داد که آخم در اومد.
_ولم کن وحشی
فاصله رو از بین برد و تا خواست چیزی بگه در اتاق باز شد و آیلا با جیغ و داد گفت
_مامان بیا نگاه کن همه ی اینا مال منه.مثل اتاق پرنسس ها شده یه عااالمه عروسک هم هست.

بازوم و ول کرد.
با لبخند اجباری گفتم
_دیدم مامان جون!
دستم و گرفت و گفت
_بیا با هم بریم نگاه کنیم.
آرمین نذاشت دنبالش برم دستم و کشید و گفت
_مامانت یه کم دیگه میاد…. تو برو عروسکاتو از جعبه بیار بیرون
آیلا با ذوق و شوق رفت.
آرمین در اتاق و بست و در حالی که سعی داشت خونسرد باشه گفت
_درشون بیار!
اخم کردم و گفتم
_در نمیارم!
_مجبورم نکن جرشون بدم تو تنت درشون بیار!
محکم گفتم
_لباس پوشیدن من ربطی به تو نداره. کارگرا هم که دارن میرن پس دردت چیه؟
با صورت کبود شده از خشم غرید
_دردم اون چهارسالیه که همه جای زن منو دیدن و مالیدن و من بالا سر یه قبر خالی ناله زدم درشون بیار…

فقط نگاهش کردم که به سمتم اومد و بدون رحم یقه‌ی پیراهنم و گرفت و توی تنم جرش داد.
نگاهش و به ساپورتم انداخت و گفت
_اونم در بیار
با حرص گفتم
_باشه تو برو بیرون
_واسه همه باز گذاشتی خودت و فقط شوهرت نباید ببینه؟
از نگاهش خجالت می‌کشیدم.پیراهن پاره رو جلوی بالا تنم گرفتم که با خشم همون یه تیکه پارچه رو هم از دستم کشید و پرت کرد اون طرف!

نوشته فصل دوم رمان استاد خلافکار پارت ۱۹ اولین بار در شصت تیپ مرجع کامل رمان آنلاین. پدیدار شد.

مشاهده کامل از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا