" /> رمان عشق تعصب پارت 48 - بی بی نار
دسته‌بندی نشدهرمان ازدواج اجباریرمان بادصبارمان بی گناهیرمان خان زادهرمان خان زاده هوس بازرمان سکانس عاشقانهرمان عروس ارباب زادهرمان عقابرمان کیش و ماترمان ملکه کوچکرمان ها

رمان عشق تعصب پارت ۴۸

رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من وارد شوید

دوست نداشتم با اون پسره کیانوش رو در رو بشم همش با حرفاش سعی داشت من رو اذیت کنه ، نمیدونستم چرا از اذیت کردن من لذت میبرد نفسم رو کلافه بیرون فرستادم که بابا گفت :
_ بهار
به سمتش برگشتم و گفتم :
_ جان
لبخندی زد :
_ شنیدم گفتی نیاز به پرستار نیست چرا ؟
_ من مراقب پسرم هستم نیاز نیست دیگه پرستار استخدام کنیم ، من به هیچکس دیگه نمیتونم اعتماد کنم .
_ اما دخترم پرستار رو فقط برای کمک به تو گرفته بودیم که ازش شکایت شد ، میتونیم یه پرستار بهتر پیدا کنیم اگه بخوای .
لبخندی بهش زدم :
_ ممنون اما واقعا نیاز نیست من خودم از امروز به بعد کنار پسرم هستم و مواظبش هستم پس پرستار نمیخواد
_ باشه دخترم
نگاهم به کیانوش افتاد که با تمسخر داشت بهم نگاه میکرد عوضی دیگه داشتم ازش متنفر میشدم ، با خشم بلند شدم به سمت اتاقم راه افتادم که صدایی از پشت سرم اومد :
_ نمیدونستم حرفام انقدر تاثیر داره وگرنه زودتر میگفتم ، درضمن از ته قلبت باید برای پسرت مادری کنی نه بخاطر حرفیه این و همیشه تو حافظت ذخیره کن قشنگم
با عصبانیت به سمتش رفتم و با صدایی که سعی میکردم زیاد بلند نباشه گفتم :
_ حدت رو بفهم تو حق نداری هر چی از دهنت در اومد بهم بگی فهمیدی ؟
با شنیدن این حرف من سرش رو تکون داد :
_ نه
_ ببینم تو اصلا کی هستی که بخوای مادر بودن من رو زیر سئوال ببری ، یه مهمون هستی که یه مدت دیگه گورت رو گم میکنی ، من خودم حواسم به یادگاری عشقم هست یکبار بهادر رو از دست دادم نمیتونم کاری کنم یکبار دیگه پسرم رو از دست بدم حتی شده جون خودم رو میدم اما پسرم نه تو هم دست از سر من بردار .
بعدش خواستم برم که دستم رو گرفت ایستادم مثل برق زده ها دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم :
_ داری چیکار میکنی مثل اینکه اصلا حالت خوش نیست !
با شنیدن این حرف من لبخندی زد :
_ حالم کاملا خوبه
با شنیدن این حرفش نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم و گفتم :
_ کاملا مشخص ، از من دور باش وگرنه باهات برخورد جدی میکنم .

به سمتم اومد به چشمهام خیره شد و گفت :
_ منظورت از برخورد جدی چیه ؟
با شنیدن این حرفش دوتا نفس عمیق کشیدم و گفتم :
_ هر چی باشه بهت مربوط نیست پس دست از سر من بردار شنیدی ؟
سرش رو تکون داد :
_ نه اصلا متوجه حرفات نمیشم
دوست نداشتم بیشتر از این باهاش بحث کنم اینطور که مشخص بود قصدش فقط و فقط اذیت کردن من بود
_ به جهنم که متوجه نمیشی .
بعدش بدون توجه به قیافه ی متعجبش به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم همونجا گوشه اتاق نشستم ، دستم رو روی قلبم گذاشتم ، نمیدونستم این کیانوش چرا باهام سر جنگ داشت اما یه چیزی رو خیلی خوب میدونستم من اصلا قصد نداشتم پسرم رو از دست بدم پس تا میتونستم از خوردن قرص های اعصاب و بقیه جلوگیری میکردم تا مراقب پسرم باشم ، بعد مرگ بهادر خیلی مریض شدم برای همین پزشک بهم دستور داده بود سر موقع قرص بخورم !
با شنیدن صدای در اتاق به خودم اومد و با صدایی گرفته گفتم :
_ بله
_ عزیزم بیدار هستی یا خوابیدی ؟
_ نه بیدارم هستم
_ باهات یه کاری دارم میتونم بیام داخل اتاق
_ یه دقیقه صبر کنید
بعدش بلند شدم دستی به صورتم کشیدم و در اتاق رو که قفل کرده بودم باز کردم ، گیسو خانوم بود اومد داخل اتاق به چشمهام خیره شد و گفت :
_ باز گریه کردی ؟
بغضم رو قورت دادم و سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم :
_ نه
_ اما حال و روزت که اینو نمیگه ، اینطور هم که مشخص هست اصلا حالت خوب نیست
نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و گفتگ :
_ خوبم نگران نباشید ، یخورده دلم گرفته بود
گیسو خانوم با ناراحتی بهم خیره شد ، اصلا این نگاه رو دوست نداشتم هیچکس نباید بخاطر من ناراحت میشد
_ خوب درمورد چی میخواستید صحبت کنید
نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد
_ درمورد پرستار !

نوشته رمان عشق تعصب پارت ۴۸ اولین بار در شصت تیپ مرجع کامل رمان آنلاین. پدیدار شد.

مشاهده کامل از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا